Naptár
Diavetítő

 

Mi az Iszlám?

Az Iszlám vallás Isten azon tanításainak elfogadása és betartása, melyeket utolsó prófétájának, Mohammednek nyilatkoztatott ki.

Az Iszlám hittételei

1) Hit Istenben

A muszlimok egyetlen, egyedi, összehasonlíthatatlan Istenben hisznek, Akinek nincsen fia, vagy társa, és senkinek sincs joga az imádatra, egyedül csak neki. Ő az igaz Isten és minden más istenség hamis. Övéi a legmagasztosabb nevek és a felséges és tökéletes tulajdonságok. Senkivel sem osztozik istenségben, sem a tulajdonságaiban. A Koránban Isten leírja sajátmagát:

Mondd:Ő Allah, az Egyetlen, Allah, akihez mindennel fordulnak a teremtményei, [aki] nem nemzett és nem nemzetett, s nincs senki hozzá fogható. (Korán, 112:1-4)

Senkinek sincs joga ahhoz, hogy segítségül hívják, könyörögjenek, vagy imádkozzanak hozzá, vagy az imádat bármely formáját tanúsítsák felé, kizárólag Istennek.

A Korán 112. fejezete arab kalligráfiával írva.

Isten, a Mindenható, a Teremtő, Szuverén Úr, és az Univerzumban létező összes dolognak a Megtartója. Ő vezérel minden dolgot, nyíltat és titkosat, nyilvánosat és magán jellegűt. Tudja mindazt, ami történt és történni fog, és ahogyan történni fog. Az egész világon semmi sem történik az Ő akarata nélkül. Mindaz amit akar, az van, és mindaz amit nem akar, az nincs és soha nem is lesz. Az Ő akarata fölötte áll az összes teremtménye akaratának. Hatalma van minden dolog fölött, és képes megtenni bármit. Ő a fölöttébb Könyörületes és a fölöttébb Irgalmas, és a fölöttébb Megkönyörülő. Mohammed próféta egyik mondásából értesülhetünk arról, hogy Isten sokkal könyörületesebb a teremtményeihez, mint az anya a gyermekéhez . Isten távol áll az igazságtalanságtól és a zsarnokságtól. Minden tettében és határozatában a bölcsesség legmagasabbika. Ha valaki akar valamit az Istentől, az kérje az Istent közvetlenül, anélkül, hogy bárki mást kérne meg maga helyett közbenjáróul.

Isten nem Jézus és Jézus nem Isten.  Maga Jézus utasítja vissza ezt. Isten azt mondta a Koránban:

Hitetlenek azok, akik azt mondják: "Allah: a Messiás, Mária fia." A Messiás [maga] azt mondta: "Izráel fiai! Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!" Aki Allah mellé [más isteneket] társít - annak Allah megtiltotta a Paradicsomot. Annak lakhelye [majdan] a [Pokol] tüze lesz. A vétkeseknek  nincsenek segítőik! (Korán, 5:72)

Isten nem egy háromság. Isten azt mondja a Koránban:

Hitetlenek azok, akik azt mondják: "Allah a három közül a harmadik." De nincs más isten, csak egyetlen isten! Ha nem hagyják abba azt, amit mondanak - bizony a hitetleneket közülük fájdalmas büntetés fogja sújtani. Vajon nem akarnak [inkább] megbánással fordulni [Allahhoz] és az Ő megbocsátását kérni? Allah megbocsátó és könyörületes. A Messiás, Mária fia csupán egy küldött. (Korán, 5:73-75)

Az Iszlám visszautasítja, hogy Isten megpihent volna a hetedik napon, hogy küzdelmet folytatna az egyik angyalával, hogy Ő egy emberiség elleni irigy összeesküvő lenne, vagy, hogy bármilyen emberi lényként testesült volna meg. Az Iszlám elutasítja továbbá minden emberi tulajdonság Istenre való átruházását. Minden ilyesmit istenkáromlásnak tekint. Isten Magasztalt, Ő messze távol áll minden tökéletlenségtől. Ő soha nem válik kimerültté. Ő soha nem lesz álmos és nem alszik.

Az Arab Allah szó Istent jelent (az egy és egyetlen igaz Istent, aki az egész univerzumot teremtette). Ez a szó Allah egy név az Istenre, amelyet az arabul beszélők használnak, mind az arab muszlimok, mind az arab keresztények. Ez a szó nem használható más jelölésére, mint az egy igaz Isten jelölésére. Az arab Allah szó több mint kétezer-egyszázötven alkalommal fordul elő a Koránban. Arámiul, az arabhoz nagyon hasonló nyelven, azon a nyelven amit Jézus beszélt a hagyomány szerint , az Istent szintén Allahnak nevezik.

2) Hit az angyalokban:

A muszlimok hisznek az angyalok létezésében és abban, hogy ők kitüntetett teremtmények. Az angyalok egyedül Istent imádják, engedelmeskednek Neki, és csak az Ő utasításai szerint cselekednek. Az angyalok közül való Gábriel, aki lehozta a Koránt Mohammednek .

3) Hit a kinyilatkoztatott könyvekben:

A muszlimok hiszik, hogy Isten könyveket nyilatkoztatott ki a küldötteinek útmutatásként, bizonyságként és próbatételként az emberek számára. Ezen könyvek egyike a Korán, amit Isten Mohammed prófétának nyilatkoztatott ki. Isten szavatolta a Korán védelmét minden meghibásodástól vagy torzulástól.
Isten azt mondta:

Bizony, mi leküldtük az Írást. És bizony, mi őrizői vagyunk annak. (Korán, 15:9)

 4) Hit a prófétákban és Isten küldötteiben:

A muszlimok hisznek a prófétákban és Isten küldötteiben, Ádámmal kezdve, beleértve Noét, Ábrahámot, Izmaelt, Izsákot, Jákobot, Mózest és Jézust (béke reájuk!). Ám az Isten végső üzenete az ember számára, az örök üzenet újra-megerősítése Mohammed prófétának lett kinyilatkoztatva. A muszlimok hiszik, hogy Mohammed az Isten által küldött utolsó próféta, ahogy Isten mondta:

Mohammed egyetlen férfinak sem apja közületek, hanem Allah küldötte és a Próféták pecsétje! (Korán, 33:40)

A muszlimok hiszik, hogy a próféták és a küldöttek teremtett emberi lények, akik semmit sem birtokolnak Isten csodás tulajdonságaiból.

5) Hit a Feltámadás napjában:

A muszlimok hisznek az Ítéletnapban (a Feltámadás napjában), amikor minden ember feltámasztatik majd Isten ítéletére hitüket és cselekedetüket illetően.

6) Hit az elrendelésben:

A muszlimok hisznek Al-Qadarban (az elrendelésben), ami isteni predesztináció, bár az Istentől eredő elnevezés nem jelenti azt, hogy az emberi lényeknek nincsen szabad akaratuk. Sőt, a muszlimok hiszik, hogy Isten szabad akaratot adott az embereknek. Ez azt jelenti, hogy választhatnak jó és rossz között valamint, hogy felelősek a döntéseikért.

Az isteni elrendelésben való hit négy dolgot foglal magába: 1) Isten tud mindent. Tudja mi történt és mi fog történni. 2) Isten lejegyzett mindent, ami történt és ami történni fog. 3) Amit Isten akar, hogy megtörténjen, az megtörténik, és amit nem akar, hogy megtörténjen, az nem történik meg. 4) Isten mindennek a Teremtője.

 

Van a Koránon kívül más Istentől származó forrás?

Igen. A szunna, amit Mohammed próféta mondott, tett, vagy jóváhagyott a másik forrás az Iszlámban. A szunna hadithokat foglal magába, amelyek Mohammed próféta társaitól származó megbízhatóan továbbadott közlések arról, amit ő mondott tett, vagy jóváhagyott. A szunnában való hit, alapvető az iszlám hitben.

Példák Mohammed próféta mondásaira

? { A hívők szeretetükben, irgalmukban, valaki más iránt tanúsított jóságukban olyanok, mint a test: ha egy része beteg, az egész test osztozik az álmatlanságban és a lázban. }
? { A hívők közül az a legtökéletesebb a hitben, aki a legtökéletesebb az erkölcsben. És közülük az a legjobb, aki a legjobb a feleségeihez. } 
? { Egyikőtök sem hisz (teljesen) amíg nem szereti azt testvérénél, amit magánál is szeret. } 
? { A könyörületeseken megkönyörül Allah. Könyörüljetek azokon, akik a földön vannak, és megkönyörül rajtatok az, aki az égben van [Allah]. } 
? { Mosolyogni a testvéredre jótétemény? } 
? { Egy jó szó jótétemény. }
? { Az, aki hisz Allahban és a Végső napban (az Ítélet napjában) legyen jó a szomszédjához. } 
? { Isten nem a szépséged és vagyonod alapján ítél meg téged, hanem a szívedet és a tetteidet nézi. } 
? { Fizesd meg a munkás bérét mielőtt megszáradna a verítéke. }
? { Egy ember egy séta alkalmával nagyon megszomjazott. Elérve egy kutat leereszkedett abba, és teleitta magát, majd feljött. Ekkor észrevett egy kutyát, aminek kilógott a nyelve, a sár nyalásával próbálta a szomját csillapítani. Az ember azt mondta: ?Ez a kutya ugyanazt a szomjat érzi, mint amit én éreztem. Így újra lement a kútba, megtöltötte a cipőjét vízzel és inni adott a kutyának. Ezért Isten köszönetképpen eltörölte a bűneit. } Megkérdezték a Prófétát: Isten küldötte , meg leszünk jutalmazva az állatok iránt tanúsított jóságunkért Azt mondta: { Jutalom van minden élő állat és ember iránt tanúsított jóságért.}

Mit mond az Iszlám az Ítélet napjáról?

Miként a keresztények, a muszlimok is hiszik, hogy a jelen élet csupán próbatétel, az utána következő létbirodalom előtt. Ez az élet vizsga minden egyén számára a halál utáni élet előtt. Eljön a nap, amikor az egész univerzum elpusztul és Isten föltámasztja a halottakat az ítéletre. Ez a nap egy véget nem érő élet kezdete lesz. Ez a nap az Ítélet napja. Azon a napon Isten minden embert megjutalmaz a hitükkel és cselekedeteikkel összhangban. Azok, akik úgy halnak meg, hogy hiszik: ?Nincsenek más jogosan imádható istenek csak Allah, és Mohammed Isten (prófétája) küldötte?, és muszlimok, meg lesznek jutalmazva azon a napon, és bejutnak a Paradicsomba örökre, ahogy Isten mondta:

Azok, akik hisznek és kegyesen cselekszenek, ők lesznek a Paradicsom lakói, s ott örökké fognak időzni. (Korán, 2:82)

Ám azok, akik meghalnak mielőtt hinnék, hogy ?Nincsenek más jogosan imádható istenek csak Allah, és Mohammed Isten (prófétája) küldötte.?, vagy nem muszlimok, örökre elvesztik a Paradicsomot és a Pokol tüzébe küldetnek, ahogy Isten mondta:

Aki más után vágyakozik, mint az Iszlám , az attól nem fogadtatik el. S az a Túlvilágon bizony a kárvallottak közé fog tartozni. (Korán, 3:85)

Valaki azt kérdezheti: Elhiszem, hogy az Iszlám jó vallás, de ha áttérnék az Iszlámra, a családom, a barátaim és más emberek zaklatnának és gúnyt űznének a hitemből. Ezért ha nem térek át az Iszlámra akkor is bekerülök a Paradicsomba és megmenekülök a Pokol tüzétől??.

A válasz az, amit Isten mond az előző bekezdésben: ?Aki más után vágyakozik, mint az Iszlám, az attól nem fogadtatik el. S az a Túlvilágon bizony a kárvallottak közé fog tartozni.?.

Miután Mohammed próféta el lett küldve, hogy hívja az embereket az Iszlámra, azóta Isten az Iszlámon kívül semmiféle vallás iránti hűséget nem fogad el. Isten a mi Teremtőnk és Megtartónk. Ő értünk teremtett mindent, ami a földön van. Minden öröm és jó dolog Tőle származik. Így ezek után, ha valaki visszautasítja az Istenben, a prófétájában Mohammedben , vagy a vallásban, az Iszlámban való hitet, az csak azt jelenti, hogy az illető meg lesz büntetve a Túlvilágon. Valójában a teremtésünk fő oka az, hogy egyedül Istent imádjuk, engedelmeskedjünk Neki, miként erről Isten beszélt a Koránban: Csak azért teremtettem a dzsinneket és az embert, hogy Engem szolgáljanak. (Korán, 51:56).

Ez az élet, amit ma élünk egy nagyon rövid élet. A hitetlenek az Ítélet napján azt fogják gondolni, hogy az élet, amit a földön éltek az csupán egy nap, vagy egy napszak volt, ahogyan Isten mondta:

Mondja (Isten): Hány évig tartózkodtatok a földön? Azt mondják: egy napig tartózkodtunk, vagy a nap egy részéig. Ám kérdezd meg a számolókat! (Korán, 23:112-113)

Valamint azt mondta:

Vagy azt hittétek, hogy merő szórakozásból teremtettünk benneteket, s hogy ti nem fogtok Hozzánk visszatérni? Magasztaltassék Allah, a Király, az Igazság, nincs más isten csak Ő? (Korán, 23:115-116)

A túlvilági élet valódi élet. Ez nem csupán szellemi, hanem éppúgy fizikai is. Ebben mi testestül lelkestül fogunk élni. Összehasonlítva az evilágot a túlvilággal, Mohammed azt mondta: { Az evilág értékei a túlvilágéihoz hasonlítva olyanok, mint amit te az ujjaddal kiveszel a tengerből mikor beledugod, majd kiveszed belőle. }  Vagyis az evilág értékei a túlvilágéihoz hasonlítva olyan, mint pár csöpp víz a tengerhez hasonlítva.

Hogy lehet valaki muszlim?

Egyszerűen úgy, hogy meggyőződéssel kimondja: ?Le iláha illa Allah, Mohammed ar-Raszúl Allah?, áttér az Iszlámra és muszlim lesz. Ez a mondás azt jelenti: ?Nincsenek más jogosan imádható istenek, csak az egy igaz Isten (Allah) , és Mohammed az Isten prófétája (küldötte).? Az első rész: ?Nincs más jogosan imádható isten, az egy igaz Istent kivéve?, azt jelenti, hogy senkinek sincs joga az imádatra, kizárólag az egy igaz Istennek, és hogy Istennek nincsen társa sem fia. Ahhoz, hogy muszlim legyen valaki kell, hogy:

? higgye, hogy a becses Korán Isten szó szerinti szava, amelyet kinyilatkoztatott.
? higgye, hogy az Ítéletnap (a Feltámadás napja) igaz, és el fog jönni, miként azt Isten megígérte a Koránban.
? elfogadja az Iszlámot a saját vallásául.
? ne imádkozzon senkihez és semmihez Istenen kívül.

Mohammed próféta mondta: { Isten sokkal jobban örül annak, mikor valaki megbánással fordul felé, mint valaki közületek annak ha tevéjén utazva a pusztában az elfutva tőle, magával viszi az élelmét és innivalóját úgy, hogy ő minden reményét elveszti, hogy visszanyerhesse. Lefekszik egy fa árnyékába (várva a halált), mivel elvesztette minden reményét a tevéje megtalálására. Majd mikor ebben az állapotban (ilyen hangulatban) van, hirtelen előtte terem a tevéje! Ekkor megragadja a kantárját és az örömtől mélyről fakadó sírásban tör ki: ?Ó Istenem, te vagy a szolgám és én az Urad vagyok!? Tévedése örömének erősségéből ered. } 

A mondás, ?Nincsenek más jogosan imádható istenek az egy igaz Istenen kívül, és Mohammed Isten prófétája (küldötte)? felírva egy bejárat fölé.

 

Mi a Korán?

A Korán Isten utoljára kinyilatkoztatott szava, minden muszlim hitének és vallásgyakorlásának elsődleges forrása. Minden témával foglalkozik, ami az emberekre vonatkozik: bölcsesség, hittan, ima, üzleti ügyek, törvény, stb., az alapvető témája viszont a kapcsolat Isten és teremtményei között. Ugyanakkor pontos útmutatásokat és részletes tanításokat ad egy igazságos társadalom számára, a helyes emberi viselkedést, és méltányos gazdasági rendszert illetően.

Vegyük észre, hogy a Korán Mohammednek csak arabul lett kinyilatkoztatva. Így bármely Korán fordítás, akár angolra akár más nyelvre lefordítva, az se nem Korán, se nem annak változata, hanem inkább csak a Korán jelentésének a fordítása. A Korán kizárólag arab nyelven létezik, amelyen ki lett nyilatkoztatva.

Ki volt Mohammed próféta ?

Mohammed 570-ben született Mekkában. Miután az apja születése előtt, az anyja pedig nem sokkal utána meghalt, a nagybátyjánál nevelkedett, aki a megtisztelt Kurajs törzsből való volt. Írástudatlanként nevelkedett, nem tudott sem írni sem olvasni, és így is maradt haláláig. A népe - a prófétai küldetéséig - elutasította a tudományokat és a legtöbbjük írástudatlan volt. Amint felnőtt, igazságos, becsületes, megbízható, nagylelkű és őszinte emberként vált ismertté. Annyira megbízható volt, hogy az emberek a Megbízhatónak hívták. Mohammed nagyon vallásos volt és mélységesen megvetette társadalmának hanyatlását és bálványimádatát.

Negyvenéves korában Mohammed megkapta első kinyilatkoztatását Istentől Gábriel angyalon keresztül. A kinyilatkoztatások huszonhárom évig folytatódtak, és együttesen a Koránként ismertek.

Mohammed próféta mecsete Medinában

Mihelyst elkezdte recitálni a Koránt és prédikálni az igazságot, amelyet Isten kinyilatkoztatott neki, ő és a követőiből álló kis csoport rögtön a hitetlenek üldözésével találta szemben magát. Az üldöztetés a 622. évben olyan ádázzá vált, hogy Isten azt az utasítást adta nekik, hogy hagyják el a várost. Ez a Mekkából Medinába történő kivándorlás, úgy 430 kilométerre északra, jelenti a muszlim időszámítás kezdetét.

Több év után Mohammed és követői visszatérhettek Mekkába, ahol megbocsátottak az ellenségeiknek. Mikor Mohammed meghalt hatvanhárom éves korában, az Arab-félsziget nagyobb része már muszlim lett, továbbá a halála utáni száz éven belül az Iszlám átterjedt Spanyolországra nyugatra és oly messze keletre, mint Kína. Az Iszlám tartós és békés terjedésének oka tantételeinek igazsága és világossága volt. Az Iszlám az egyetlen Istenben való hitre hív, aki az egyetlen jogosan imádható Isten.

Mohammed próféta tökéletes példája volt a becsületes, igaz, könyörületes, irgalmas, igazságos és bátor emberi lénynek. Bár ő csak egy ember volt, távol állt minden rossz tulajdonságtól és egyedül Isten kegyére törekedett, és az Ő túlvilági jutalmára. Mi több minden tettében és döntésében figyelemmel és félelemmel viseltetett Isten iránt.

 

Hogyan hatott az Iszlám terjedése a tudomány fejlődésére?

Az Iszlám utasítja az embereket, hogy használják intelligenciájuk és a megfigyelés hatalmát. Az Iszlám terjedésének rövid évei alatt virágzottak a nagyszerű kultúrák és az egyetemek.
A keleti és a nyugati ideák valamint a régi és új gondolatok összegyűjtése hatalmas előnyökhöz juttatta az orvostudományt, matematikát, fizikát, csillagászatot, földrajzot, a képzőművészetet, irodalmat, és a történelmet. Több döntő jelentőségű rendszer, mint az algebra, az arab számok, és a nulla fogalma (nélkülözhetetlen a matematika előremeneteléhez), a muszlim világból került át a középkori Európába.
 
Az asztrolábium
(csillagmagasságmérő):
A muszlimok által fölfedezett legfontosabb tudományos eszközök egyike, amelyet a nyugati világban is széles körben használtak, egészen a modern időkig.
A muszlim orvosok nagy figyelmet szenteltek a sebészetnek és számos sebészeti eszközt fölfedeztek, miként azt ez a régi kézirat is mutatja.
 
A kifinomult eszközöket, amelyek lehetővé tették az európaiak felfedezőútjait is, úgymint a csillagképeket, a kvadránst és a jó hajózási térképeket szintén a muszlimok fedezték föl.

Mit hisznek a muszlimok Jézusról?

A muszlimok tisztelik és nagyra becsülik Jézust (béke legyen vele). Úgy tekintik őt, mint Istennek az emberiséghez küldött legnagyobb küldötteinek egyikét. A Korán kijelenti szűz-születését, és az egyik fejezet a Koránban a ?Maryam? (Mária) címet viseli. A Korán Jézus születését a következőképpen írja le:

[Emlékezzetek arra], amikor az angyalok azt mondták: ?Ó Mária! Allah hírül ad néked egy igét, amely Tőle [ered], a neve a Messiás, Jézus, Mária fia. Nagy becsben fog állni az evilágon és a túlvilágon s azokhoz fog tartozni, akik közel állnak [Allahhoz]. [Már] a bölcsőben szólni fog az emberekhez, [majd] érett fővel [is], s a jámborok közé fog tartozni.? ?Uram!? ? mondta [Mária] ? ?Honnan lesz nekem fiam, holott nem illetett engem ember?? ?Eképpen [lesz]? ? mondta. Allah azt teremt, amit akar. Ha egy dolgot elhatározott, akkor csupán azt mondja annak: ?Legyél!? ? és [az] van. (Korán, 3:45-47)

Jézus csoda által született Isten parancsára, amely korábban Ádámot is életre keltette apa nélkül. Isten azt mondta:

Jézus példája olyan Allahnál, mint Ádámé. Porból teremtette őt, majd azt mondta néki: ?Legyél!? ? és lett. (Korán, 3:59)

Prófétai küldetése alatt Jézus több csodát is véghez vitt. Isten közli velünk Jézus szavait:

?Jellel jöttem hozzátok a ti Uratoktól: teremtek nektek agyagból valamit, ami úgy fest, mint a madár. Lehelek belé, s ? Allah engedelmével ? [igazi] madár lesz. Meggyógyítom ? Allah engedélyével ? azt, aki születésétől fogva vak, s [meggyógyítom] a leprást és föltámasztom a halottakat. Hírül adom nektek, hogy mit esztek, és mit tároltok házaitokban?? (Korán, 3:49)

A muszlimok hite szerint Jézust nem feszítették keresztre. Az Jézus ellenségeinek terve volt, hogy keresztre feszítik, ám Isten megmentette és fölemelte magához. A hasonmása került a helyére. Az ellenségei ezt az embert fogták el és feszítették keresztre, abban a hitben, hogy ő Jézus. Isten mondta:

?azt mondták: ?Megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah küldöttét? ? holott [valójában] nem ölték meg őt és nem feszítették keresztre, hanem [valaki más] tétetett nekik [Jézushoz] hasonlóvá? (Korán, 4:157)

Sem Mohammed, sem Jézus nem azért jött, hogy megváltoztassa a korábbi próféták által hozott, az Istenben való hitre vonatkozó alapvető tanokat, hanem hogy megerősítse és megújítsa azokat. 

Al-Aqsza mecset, Jeruzsálem

 

 

Mit mond az Iszlám a terrorizmusról?

Az Iszlám, az irgalom vallása, nem engedélyezi a terrorizmust. A Koránban azt mondja az Isten:

Allah nem tilt el benneteket attól, hogy jóravalók és méltaányosak legyetek azokkal, akik a vallás miatt nem harcoltak veletek, s nem űztek el benneteket az otthonaitokból. Allah szereti a méltányosokat. (Korán, 60:8)

Mohammed próféta megtiltotta a katonáinak, hogy nőket és gyermekeket öljenek meg , és azt tanácsolta nekik: { ? Ne legyetek árulók, ne legyetek túlzásba esők, ne csonkítsatok halottat, és ne öljétek meg a gyermeket. } 

Szintén ő mondta: { Ha valaki megöl egy muszlimokkal szerződésben lévő embert, az nem szagolhatja a Paradicsomnak az illatát sem, bár annak illata negyven évnyi távolságban van. } 

Mohammed próféta a tűzzel való kínzást is megtiltotta. 

Egyszer a gyilkosságot a fő bűnök másodikának sorolta be , és figyelmeztetett még arra is, hogy az Ítéletnapon {Az emberek közötti ítélet első okai a Feltámadás napon a vérontás miatti okok lesznek.} 

Ösztönözte a muszlimokat, hogy legyenek jók az állatokhoz és megtiltotta a bántalmazásukat. Egyszer azt mondta Mohammed próféta : {Megbüntettek egy asszonyt azért, mert bezárt egy macskát, míg az el nem pusztult. Ezért került a Pokolba. Míg bezárva tartotta a macskát, nem adott neki enni és inni és azért sem engedte ki, hogy a föld rovaraiból ehessen.} 

Azt is mondta, hogy egy ember adott egy nagyon szomjas kutyának vizet, így cselekedetének jutalma képpen Isten megbocsájtotta a bűneit. Megkérdezték a Prófétát : ?Isten követe, meg leszünk jutalmazva az állatokkal szembeni jóságunkért?? Azt mondta: {Minden élő állattal vagy emberrel szembeni jóságért van jutalom.} 

Továbbá utasította a muszlimokat, hogy ha étkezés céljából elveszik egy állat életét, azt oly módon tegyék, hogy az a lehető legkisebb félelmet és fájdalmat okozzon neki. Mohammed próféta azt mondta: {Ha levágtok egy állatot, a legjobb módon tegyétek. Jól élezzétek meg a kést, hogy csökkentsétek az állat szenvedését.} 

Ezen és más iszlám szövegek fényében, fegyvertelen civilek szívébe terrort ültetni, épületeket és mások tulajdonait tömegesen lerombolni, bombázni és megcsonkítani ártatlan embereket, nőket és gyerekeket mind tiltott és megvetett cselekedet az Iszlám és a muszlimok szemében. A muszlimok a béke, az irgalom és a megbocsátás vallását követik, és a többségük nem tud mit kezdeni az erőszakos eseményekkel, melyeket egyesek a muszlimokkal hoztak összefüggésbe. Ha egy muszlim terrort követne el, akkor bűnös lenne az Iszlám törvényeinek megszegéséért.

Emberi jogok az Iszlámban

Az Iszlám számos jogot biztosít az egyén számára. Az Iszlám által biztosított emberi jogok közül következik néhány.

Az iszlám állam minden lakosának élete és tulajdona szentnek tekintett, akár muszlim az a személy, akár nem. Az Iszlám védi a becsületet is. Így az Iszlámban mások zaklatása, vagy a kárukra történő viccelődés nem engedélyezett. Mohammed próféta {Bizony a véretek, vagyonotok és a becsületetek sérthetetlen.}  mondta:

A rasszizmus nem engedélyezett az Iszlámban miként a Korán is beszél az emberi egyenlőségről a következő szakaszában:

Ó ti emberek! Férfiból és nőből teremtettünk benneteket. Népekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy megismerjétek egymást. A legbecsesebb Allahnál közületek az, aki a legistenfélőbb. Allah mindentudó és mindenről tájékozott. (Korán 49:13)

Az Iszlám visszautasítja bizonyos embereknek, vagy nemzeteknek vagyonuk, hatalmuk, vagy származásuk miatti pártolását. Az embereket Isten egyenlőnek teremtette, és őket egymástól csak hitük és jámborságuk alapján különbözteti meg.

Mohammed próféta mondta: {Ó emberek! Az Istenetek egy és az ősötök (Ádám) egy. Egy arab sem jobb egy nem arabnál, és egy nem arab sem jobb egy arabnál, és egy vörös (vagyis vörös árnyalatú fehér) sem jobb egy feketénél és egy fekete ember sem jobb egy vörösnél, kivéve istenfélelemben.} 

A legnagyobb problémák egyike amivel az emberiségnek szembe kell néznie a rasszizmus. A fejlett világ képes embert küldeni a Holdra, de nem képes megakadályozni egy ember gyűlöletét és harcát embertársa ellen. Mohammed próféta napjaitól kezdve az Iszlám tartós példát nyújt arra nézve, hogyan lehet megszüntetni a rasszizmust. A Mekkába történő éves zarándoklat (Haddzs) minden faj és nemzet valódi muszlim testvériségét mutatja, akkor ugyanis kétmillió muszlim a világ minden tájáról elutazik Mekkába, hogy elvégezze a zarándoklatot.

Az Iszlám az igazság vallása. Isten mondta:

Allah bizony megparancsolja nektek, hogy adjátok vissza a letéteket a tulajdonosaiknak. S ha döntést hoztok az emberek között, akkor igazságosan döntsetek. (Korán, 4:58)

Valamint azt is:

? Igazságosan és méltányosan járjatok el! Allah szereti a méltányosan eljárókat. (Korán, 49:9)

Még azokkal szemben is igazságosnak kell lennünk, akiket gyűlölünk, ahogy azt Isten mondta:

?S az emberek iránti haragvásotok ne vigyen benneteket arra, hogy igazságtalanok legyetek! Tegyetek igazságot! Ez közelebb van az istenfélelemhez. ? (Korán, 5:8)

Mohammed próféta mondta: {Emberek óvakodjatok az igazságtalanságtól , mert az igazságtalanság sötétség lesz a Feltámadás napján.} 

És azok, akik nem kapták meg a jogaikat (vagyis azt, amire igazságosan tartottak igényt) ebben az életben, azok megkapják azokat az Ítélet napján, ahogy a Próféta mondta: {A Feltámadás napján minden jog meg lesz adva azoknak, akiket illet (és az igazságtalanságokat orvosolják)?} 

Milyen a nők helyzete az Iszlámban?

Az Iszlám úgy tekinti a nőt,- akár egyedülálló vagy férjezett,- mint önálló egyént, annak saját jogaival, birtoklási valamint tulajdonnal és jövedelemmel való rendelkezési jogokkal, mindenféle fölötte álló gyám nélkül (legyen akár az apja, férje, vagy bárki más). Joga van eladni és venni, ajándékot adni és adakozni, és aképpen elkölteni a pénzét, ahogyan csak akarja. A vőlegény házassági hozományt ad a menyasszonynak saját használatára és ő megtartja a saját családnevét ahelyett, hogy a férje nevét venné föl.

Az Iszlám ösztönzi a férjeket, hogy bánjanak jól a feleségükkel, miként azt Mohammed próféta mondta: {A legjobb közületek az, aki a legjobb a feleségeivel.} 

Az anyaság nagyra becsült az Iszlámban. Az Iszlám a legjobb bánásmódot javasolja számukra. Egy ember jött Mohammed prófétához és így szólt: ?Ó Isten követe! Ki a legjogosultabb az emberek közül az én társaságomra?? A Próféta azt mondta: {Az édesanyád}. A férfi azt kérdezte: ?Azután ki?? A Próféta így felelt: {Azután az édesanyád}. A férfi tovább kérdezett: ?Azután ki?? A Próféta azt mondta: {Azután az édesanyád.} A férfi újból megkérdezte: ?Azután ki?? A Próféta azt felelte: {Azután az édesapád.} 

 

A család az Iszlámban

A család, ami a civilizáció alapegysége ma szétesőfélben van. Az Iszlám családi rendszere finom egyensúlyba hozza a férj, feleség, gyerekek és rokonok jogait. Önzetlen bánásmódot, nagylelkűséget és szeretetet plántál egy jólszervezett család kereteibe. Egy stabil családi egység nyújtotta béke és biztonság nagyra értékelt és nélkülözhetetlennek tekintendő a család tagjainak mentális fejlődése érdekében. Harmonikus társadalmi rendet hoz létre a kiterjedt családok megléte és a gyermekek kincsként őrzése.

Hogyan bánnak a muszlimok az idősebbekkel?

Az iszlám világban ritkán láthatunk idősek otthonát. Valakinek a szüleiről való gondoskodása, életüknek ebben a legnehezebb időszakában nem más, mint megtiszteltetés és áldás, valamint alkalom nagymértékű mentális gyarapodásra. Az Iszlámban nem elég, hogy csupán imádkozunk szüleinkért, hanem határtalan részvéttel kell bánnunk velük, emlékezvén arra, hogy amikor még gyámoltalan kisgyermekek voltunk, ők saját maguknál is jobban szerettek bennünket. Az anyák különösen nagyra becsültek. Amikor a muszlim szülők elérik az öregkort könyörülettel, kedvességgel és önzetlenül bánnak velük.

Az Iszlámban a szüleinkkel való törődés az ima utáni második kötelességünk, nekik pedig joguk, hogy ezt elvárják. Megvetendőnek tekintett bármilyen nemtetszést nyilvánítani feléjük, mikor  önhibájukon kívül  az öregség nehézzé válik számukra.

Isten azt mondta:

Az Urad elrendelte, hogy csak Őt szolgáljátok, s a szülőkkel szembeni illendő viselkedést. S ha ők nálad érik el az öregkort, avagy csak egyikőjük, ne mondd nekik azt, hogy: ?Pfúj!?, s ne becsméreld őket. Kegyes szavakat mondj nekik! Terjeszd ki föléjük könyörületből az alázatosság szárnyát! És mondd: ?Uram! Irgalmazz nekik, miként felneveltek ők engem mikor kicsi voltam.? (Korán, 17:23-24)

Mi az Iszlám öt pillére?

Az Iszlám öt pillére alkotja a muszlim életének vázát. Tanúságtételt tesznek hitükről, imádkoznak, zakátot adnak (a nélkülözők támogatására), böjtölnek a Ramadán hónapja alatt, és akik egyszer az életben megtehetik, elzarándokolnak Mekkába.

1) A hit tanúságtétele:

A hit tanúságtétele, meggyőződéssel mondani, hogy ?Le iláha illa Allah, Mohammedar raszúl Allah?, ami annyit tesz ?Nincsenek más jogosan imádható istenek az egy igaz Istenen kívül (Allah), és Mohammed Allah küldötte?. Az első rész ?Nincsenek más jogosan imádható istenek az egy igaz Istenen kívül?  azt jelenti, hogy senkinek sincs joga az imádatra egyedül Istennek és, hogy Istennek nincsen társa vagy fia. A hit ezen tanúságtételét Sahadának hívják. Egy egyszerű formula, amit meggyőződéssel kell kimondani ahhoz, hogy áttérjen valaki az Iszlám vallásra (, ahogyan azt föntebb magyaráztuk). A hit kijelentése tanúságtétellel az Iszlám legfontosabb pillére.

2) Ima:

A muszlimok ötször  imádkoznak egy nap. Egyik ima elvégzése sem tart tovább néhány percnél. Az ima az Iszlámban közvetlen kapcsolatot biztosít az imádkozó és Isten között.

Az ima közben az ember belső boldogságot, békét és kényelmet érez és azt, hogy Isten elégedett vele. Mohammed próféta {Bilál, hívj (embereket) az imára, hagy legyen nekik kellemes ezáltal.}  Bilál Mohammed kortársainak egyike volt, akit azzal bíztak meg, hogy az embereket az imára hívja. azt mondta:

Az imákat hajnalban, délben, délután, naplementekor és éjszaka végzik. Egy muszlim csaknem bárhol imádkozhat, úgymint tereken, irodákban, gyárakban vagy egyetemeken.

 

3) Zakát adása (a nélkülözők támogatására):

Minden dolog Istenhez tartozik, ennélfogva a vagyon is csak megbízás útján lett az embernek adva. A zakát szó eredeti jelentése mind megtisztulást, mind gyarapodást takar. Zakátot adni azt jelenti bizonyos dolgok egy meghatározott százalékát adni nélkülöző emberek egyes csoportjainak. A százalék  ami az olyan aranyból, ezüstből vagy pénzből álló tőkét érinti, ami elérte a 85 grammnyi arany értékének megfelelő mennyiséget egy holdévben,  a tulajdon kettő és fél százalékát teszi ki. A mi tulajdonunk megtisztul azáltal, hogy egy kis részt elkülönítünk belőle azok számára, akik szükséget szenvednek, és  ahogy a növények metszése, ez a visszavágás is egyensúlyhoz és további gyarapodáshoz vezet.

Az ember ezen kívül még annyit adhat alamizsnaként vagy adományba, amennyit csak akar.

4) A Ramadán hónap alatti böjt:

Minden évben a Ramadán hónapjában a muszlimok böjtölnek hajnalhasadástól napnyugtáig, tartózkodva az ételtől, az italtól és a nemi érintkezéstől.

Bár a böjt egészségügyi előnyöket is hordoz, mégis inkább a szellemi öntisztítás módszereként tartják számon.

RAMADAN

"Holdnak járása mutatja az időt,
mikor a muszlimoknak kezdődik a böjt.
Edzése ez testnek és léleknek, ok,
a magunkban való elmélyedéshez.
Korán kelünk, tüsténkedünk, munkában vagyunk,
hogy az első imára tele legyen gyomrunk.
Napközben víz nem érhet torkot,
s falat sem kerülhet közel a szájhoz.
Ha bízol Allahban és magadban,
észre sem veszed, és a nap elillan.
Nem érzel éhséget vagy szomjúságot,
mert Allah segít, ha rá hagyatkozol.
Segíts azoknak, kik nincstelenek e Földön,
kiknek minden egyes napjuk maga a böjt.
Ramadán havában vésd az eszedbe,
az év más napjain is segíts testvéreidnek.
Adj abból, amiben bővelkedsz,
Allah látja őszinte erőfeszítésed.
Mikor lenyugszik a nap, pezsdül az élet,
minden család asztalán fejedelmi étkek.
Mielőtt az áhított falatot szádhoz emeled,
nyújtsd egy rászoruló felé étellel teli kezed.
Lásd arcán a hálával telt mosolyt,
lásd könnyein át a meghatódottságot.
Hidd el, édesebb ez az érzés,
mint a legfinomabb törökméz.
Hidd el, nem felejted ezt az érzést,
soha, míg e Földön élsz.
Kövesd az utat, mit Allah mutat,
s ha így teszel, jutalmad el nem marad.
Ramadán szent havában nem vagy egyedül,
több mint milliárd testvéred lelke leng körül.
Allahnak tetsző, gyönyörű látvány,
ahogy muszlimok a helyes utat járván,
mindennap forgatják a Koránt.
A mecsetben mind imádkozunk,
mert erőt ad, ha együtt vagyunk.
Imádkozz, ha úgy érzed fogytán az erőd,
Allah majd energiával tölt föl.
Éjszaka aztán élvezd az étket,
lelked ajándéka ez a testednek.
Gyönyörű, szent hónap gyere, várunk,
benned mutatjuk, hogy Allahot imádjuk."